Navigácia

Kritériá na talentové skúšky Kritériá na prijímacie skúšky - netalentové Body za priemer Body za súťaže Body za správanie Kritériá ATLETIKA Kritériá BASKETBAL Kritériá FUTBAL - hráč Kritériá FUTBAL - brankár

Prijímačky

Kritériá na talentové skúšky

Kritériá pre prijatie uchádzačov do športovej triedy
v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo na šk. rok 2018/2019

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade určuje riaditeľ školy podmienky prijímacích skúšok s platnosťou od 31.01.2018.

 1. V školskom roku 2017/2018 bude otvorená jedna športová trieda prvého ročníka v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo.
 2. Všetci prihlásení žiaci budú robiť 05. apríla 2018:
  1. písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej len SJL) a z matematiky (ďalej len MAT) z učiva ZŠ podľa platných osnov a
  2. písomný psychodiagnostický test.

  Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 40 bodov, a to

 1. 20 bodov na písomnej skúške zo SJL,
 2. 20 bodov na písomnej skúške z MAT.
 1. Žiak vyhovel písomnej prijímacej skúške, ak získal z každého predmetu samostatne aspoň 1 bod.
 2. Písomné skúšky zo SJL a MAT trvajú po 45 minút a psychodiagnostický test 60 minút.
 3. Žiak môže použiť na písomnej skúške len písacie a rysovacie potreby a kalkulačku.
 4. Talentové skúšky sa budú konať 06. apríla 2018.
 5. Na talentových skúškach sa sleduje všeobecná a špeciálna motorika žiaka (konkrétne oblasti, ktoré sa testujú, nájdete na www.spsstavebnalc.edu.sk v časti Štúdium/Prijímačky/Kritériá).
 6. Žiak vyhovel talentovej skúške pri dosiahnutí uvedeného minimálneho počtu bodov podľa jednotlivých druhov športu:

DRUH ŠPORTU

BODOVANIE

ATLETIKA

max. 50 bodov

min. 25 bodov

Kolektívne športy (basketbal, ľadový hokej, futbal)

max. 50 bodov

min. 25 bodov

 
 1. Žiak musí mať v prihláške lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave.
 2. Ak sa uchádzač zraní počas testov športovej pripravenosti, jeho ďalšie testovania sa prerušuje. Zákonný zástupca doloží lekársku správu s dátumom konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy určí náhradný termín konania skúšky z tých disciplín, ktoré neabsolvoval. Výsledky absolvovaných disciplín do zranenia uchádzača sa do celkového hodnotenia započítavajú.
 3. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov za:
  1. súhrnný študijný priemer koncoročných známok za 6.-8. ročník a polročných známok za 9. ročník základnej školy (bez známok z výchovných predmetov),

Interval

Počet bodov

Interval

Počet bodov

Interval

Počet bodov

1,00 – 1,10

30

1,71 – 1,80

14

2,41 – 2,50

6

1,11 – 1,20

27

1,81 – 1,90

12

2,51 – 2,60

5

1,21 – 1,30

24

1,91 – 2,00

11

2,61 – 2,70

4

1,31 – 1,40

22

2,01 – 2,10

10

2,71 – 2,80

3

1,41 – 1,50

20

2,11 – 2,20

9

2,81 – 2,90

2

1,51 – 1,60

18

2,21 – 2,30

8

2,91 – 3,00

1

1,61 – 1,70

16

2,31 – 2,40

7

3,01 a viac

0

 1. výsledky písomných prijímacích skúšok zo SJL a MAT,
 2. výsledky talentových skúšok,
 3. úspešnosť v predmetových olympiádach (podľa zoznamu na stránke www.olympiady.sk), (kópiu dokladu o umiestnení v predmetových olympiádach, overenú ZŠ treba zaslať spolu s prihláškou)

Celoštátne kolo

Krajské kolo

Obvodné (okresné) kolo

Umiestnenie

Počet bodov

Umiestnenie

Počet bodov

Umiestnenie

Počet bodov

1. miesto

20

1. miesto

10

1. miesto

5

2. miesto

16

2. miesto

8

2. miesto

4

3. miesto

12

3. miesto

6

3. miesto

3

 1. za zníženú známku zo správania na menej uspokojivé (3) za každý ročník - 10 bodov.
 1. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak získal spolu za všetky sledované oblasti aspoň 26 bodov.
 2. V prípade rovnosti bodov má prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
  1. má zmenenú zdravotnú spôsobilosť v zmysle § 67 ods.2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doklad, potvrdzujúci tento stav, je potrebné predložiť v origináli alebo notársky overenej kópii),
  2. dosiahnuté výsledky na talentových skúškach,
  3. súhrnný študijný priemer zo ZŠ.
 3. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené hneď po spracovaní a vyhodnotení na vývesnej tabuli a na webovej stránke školy: www.spsstavebnalc.edu.sk).
 4. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy v deň konania talentových skúšok, t.j. 06. apríla 2018, alebo 13. apríla 2018. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 23.11.2017 a v rade školy 24.01.2018.

Lučenec, 25.01.2018

                                                                                        __________________________

                                                                                                Mgr. Ladislav VIKOR

                                                                                                       riaditeľ školy
                                                                                                               v. r.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
  B. Němcovej 1
  984 15 Lučenec
 • (+421) 47 43 21072
  (+421) 47 43 33200
  (+421) 915 818 562

Fotogaléria