• Kritériá na prijímacie skúšky

    • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA
     pre školský rok 2018/2019

     V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade určuje riaditeľ školy podmienky prijímacích skúšok s platnosťou od 01.04.2018.

     1. V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť nasledovné triedy prvého ročníka:

     Študijný odbor

     Vyučovací jazyk

     Plánovaný počet tried

     3650 M staviteľstvo

     slovenský

     0,5

     3692 M geodézia, kartografia a kataster

     slovenský

     0,5

     3650 M staviteľstvo

     maďarský

     0,5

     Spolu

      

     1,5

     1. 1. kolo prijímacích skúšok (ďalej len PS) je určený na:
      1. 14. máj 2018 (pondelok) pre záujemcov o štúdium, ktorí si označili našu školu na 1. mieste
      2. 17. máj 2018 (štvrtok) pre záujemcov o štúdium, ktorí si označili našu školu na 2. mieste.
     2. 2. kolo PS sa koná 19. júna 2018 (utorok), ale len v prípade, ak po 1. kole zostanú voľné miesta.
     3. Všetci prihlásení žiaci budú robiť písomné prijímacie skúšky (ďalej len PPS) z učiva ZŠ podľa platných osnov a to z nasledovných predmetov:
      1. žiaci prihlásení do triedy s vyučovacím jazykom slovenským:

     Predmet

     Dĺžka trvania

     Max. počet bodov

     matematika (MAT)

     40 minút

     20

     slovenský jazyk a literatúra (SJL)

     40 minút

     20

      1. žiaci prihlásení do triedy s vyučovacím jazykom maďarským:

     Predmet

     Dĺžka trvania

     Max. počet bodov

     matematika (MAT)

     40 minút

     20

     maďarský jazyk a literatúra (MJL)

     20 minút

     10

     slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJS)

     20 minút

     10

     1. Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní dosiahol samostatne najmenej 90% v každom predmete, z ktorého má konať PPS podľa bodu 4, nerobí písomné prijímacie skúšky.
     2. Žiak vyhovel písomnej prijímacej skúške, ak získal z každého predmetu samostatne aspoň 1 bod.
     3. Žiak môže na písomnej skúške použiť len písacie a rysovacie potreby, kalkulačku.
     4. Žiak prihlásený na 1. a zároveň aj 2. termín bude v bodovaní zvýhodnený o 100 bodov.
     5. Žiak musí mať v prihláške lekárske potvrdenie o dobrom zdravotnom stave.
     6. Ak sa žiak zo zdravotných alebo iných vážnych ospravedlniteľných dôvodov nemôže zúčastniť PS, zákonný zástupca je povinný to oznámiť na sekretariáte školy najneskôr do 7:30 hod v deň konania PPS.
     7. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov za:
      1. súhrnný študijný priemer koncoročných známok za 6.-8. ročník a polročných známok za 9. ročník základnej školy (bez známok z výchovných predmetov),

     Interval

     Počet bodov

     Interval

     Počet bodov

     Interval

     Počet bodov

     1,00 – 1,10

     30

     1,71 – 1,80

     14

     2,41 – 2,50

     6

     1,11 – 1,20

     27

     1,81 – 1,90

     12

     2,51 – 2,60

     5

     1,21 – 1,30

     24

     1,91 – 2,00

     11

     2,61 – 2,70

     4

     1,31 – 1,40

     22

     2,01 – 2,10

     10

     2,71 – 2,80

     3

     1,41 – 1,50

     20

     2,11 – 2,20

     9

     2,81 – 2,90

     2

     1,51 – 1,60

     18

     2,21 – 2,30

     8

     2,91 – 3,00

     1

     1,61 – 1,70

     16

     2,31 – 2,40

     7

     3,01 a viac

     0

      1. výsledky písomných prijímacích skúšok zo všetkých predmetov,
      2. percentuálnu úspešnosť na Testovaní 9 (za každý absolvovaný predmet),

     Interval

     Počet bodov

     Interval

     Počet bodov

     Interval

     Počet bodov

     100% – 96%

     10

     70% – 61%

     6

     30% – 21%

     2

     95% – 91%

     9

     60% – 51%

     5

     20% – 11%

     1

     90% – 81%

     8

     50% – 41%

     4

     10% – 0%

     0

     80% – 71%

     7

     40% – 31%

     3

     X

     X

      1. úspešnosť v predmetových olympiádach (podľa zoznamu na stránke www.olympiady.sk), (kópiu dokladu o umiestnení v predmetových olympiádach, overenú ZŠ treba zaslať spolu s prihláškou)

     Celoštátne kolo

     Krajské kolo

     Obvodné (okresné) kolo

     Umiestnenie

     Počet bodov

     Umiestnenie

     Počet bodov

     Umiestnenie

     Počet bodov

     1. miesto

     20

     1. miesto

     10

     1. miesto

     5

     2. miesto

     16

     2. miesto

     8

     2. miesto

     4

     3. miesto

     12

     3. miesto

     6

     3. miesto

     3

      1. za zníženú známku zo správania na menej uspokojivé (3) za každý ročník „-10 bodov“.
     1. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak získal spolu za všetky sledované oblasti aspoň 2 body.
     2. V prípade rovnosti bodov má prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
      1. má zmenenú zdravotnú spôsobilosť v zmysle § 67 ods.2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doklad, potvrdzujúci tento stav, je potrebné predložiť v origináli alebo notársky overenej kópii),
      2. súhrnný študijný priemer zo ZŠ,
      3. dosiahnutá percentuálna úspešnosť v Testovaní 9 z MAT,
      4. dosiahnutá percentuálna úspešnosť v Testovaní 9 z vyučovacieho jazyka (SJL, resp. MJL),
      5. dosiahnuté body na PPS z MAT.
     3. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy v deň konania skúšky, alebo 25. mája 2018. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.

     Prerokované v pedagogickej rade dňa 23.11.2017 a v rade školy 24.01.2018.

     Lučenec, 25.01.2018

                                                                                                                         __________________________

                                                                                                                                 Mgr. Ladislav VIKOR

                                                                                                                                        riaditeľ školy
                                                                                                                                                v. r.