PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ladislav Vikor Tvorba modulových vzdelávacích programov 12 128
Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletová zariadenia v edukačnom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Faktory vyvolávajúce inovácie školského vzdelávacieho programu 12
Pedagogický štýl učiteľa 12
Interaktívna komunikácia vo výchove a vzdelávaní 15
Sebahodnotenie školy 12
Mgr. Csaba Bóna Základná obsluha počítača 8 68
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Cabri Geometria - základný kurz 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Funkčné inovačné vzdelávanie 0
Mgr. Inka Balážová Sebahodnotenie školy 12 71
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tvorba modulových vzdelávacích programov 12
Pedagogický štýl učiteľa 12
Mgr. Aurél Fajd Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Ing. Angela Fajdová Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 15 60
Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15
Multimediálne tabletová zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výchove a vzdelávaní 15
Ing. Judita Fazekašová Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15 45
Interaktívna komunikácia vo výchove a vzdelávaní 15
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 15
Ing. Pavol Fodor Vytvorenie vzdelávacieho materiálu s využitím digitálnej fotografie a jeho aplikácia v edukácii 12 12
Ing. Klára Galová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 64
Koordinátor drogovej prevencie 39
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. Otília Kučerová Multimediálne tabletová zariadenia v edukačnom procese 15 68
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výchove a vzdelávaní 15
Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Lukáčová Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov - 1. úroveň 15 30
Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň 15
Ing. Renata Palenčárová Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15 60
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyuočovacom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výchove a vzdelávaní 15
Ing. Klára Pandi Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 63
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
PhDr. Olívia Sojková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 73
Rétorika v učiteľskej praxi 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletová zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Jakub Škantár Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyuočovacom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019