• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľa (učiteľky) anglického jazyka

   • Úväzok:
    12 vyučovacích hodín (55 % miera vyučovacej povinnosti)
    Dátum nástupu:
    1.9.2017
   • Požiadavky:
    Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ/učiteľka
    Podkategória pedagogického zamestnanca: pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

    Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní (príp. praxi)
    • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
    • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
    • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    Vítaný je záujem o mimovyučovacie aktivity

    Termín podania žiadosti:
    Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. júna 2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu:
    Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec
    alebo osobne na sekretariát školy.

    Pracovné pohovory s uchádzačmi o voľné pracovné miesto sa uskutočnia 29.06.2017 od 9:00 hod.