Navigácia

Tvorba a inovácia učebných predmetov odboru Staviteľstvo Pracovné stretnutia Aktuality Výzvy

Projekt ESF-STV

Tvorba a inovácia učebných predmetov odboru Staviteľstvo

 

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera –
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec

 

realizuje projekt

 

„Tvorba a inovácia učebných predmetov odboru Staviteľstvo“

 

 

Projekt je súčasťou: Operačného programu - Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Trvanie projektu: 11/2012 – 10/2014

ITMS kód projektu: 26110130511

Celkové oprávnené výdavky: 235.405,50 €

Z toho 5% spolufinancovanie: 11.770,27 €

 

 

Hlavným cieľom projektu je inovácia obsahu a metód vyučovania v odbore 3650 M staviteľstvo, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Inováciou obsahu a metód vyučovania  odboru 3650 M STAVITEĽSTVO podporíme u žiakov rozvoj odborných zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce.

 

Pedagogickí zamestnanci, stavební inžinieri a odborná asistentka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod dohľadom troch expertov z praxe (aktívnych stavebných inžinierov) vypracujú do októbra 2014 učebné texty a vytvoria podklady na prezentácie, videosekvencie a interaktívne cvičenia, ktoré budú prispôsobené súčasným trendom a požiadavkám zamestnávateľov. Externí programátori z podkladov vytvoria samotné prezentácie, interaktívne cvičenia a videozáznamy. Aj touto formou sa zatraktívni vyučovací proces odboru STV, klasické vyučovanie sa obohatí o nové zážitky a tradičná škola sa premení na modernú.

 

Pevne veríme, že napísanie doteraz chýbajúcich, resp. zastaralých učebných textov v slovenskom či maďarskom jazyku, vytvorenie interaktívnych učebných materiálov jednoznačne prispeje k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov dynamicky a neustále sa rozvíjajúceho odboru staviteľstvo.

 

Strategický cieľ projektu

Inovácia obsahu a metód vyučovania študijného odboru staviteľstvo..

Modernizácia vyučovacieho procesu je prvým krokom k zvýšeniu flexibility uplatnenia žiakov na trhu práce a zvýšeniu efektívnosti využívania ľudského kapitálu, čím sa zvyšuje dlhodobá konkurencieschopnosť SR.

 

Väzba na príslušné ciele výzvy

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Inováciou obsahu a metód vyučovania učebného odboru staviteľstvo podporíme u žiakov rozvoj odborných zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce.

Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Vyškolením pedagogických zamestnancov školy budeme mať k dispozícii kvalitne vyškolených odborníkov, ktorí sú  potrební pre inováciu vyučovacieho procesu.

 

Špecifické ciele projektu

Vzdelávať pedagógov s ohľadom na rozvoj odborných kompetencií.

Inovovať študijný program staviteľstvo s ohľadom na potreby zamestnávateľov.

 

Väzba na strategický cieľ projektu

Špecifické ciele prispejú k naplneniu strategického cieľa prostredníctvom:

 • odborne vyškolených pedagogických zamestnancov školy,
 • inováciou obsahu a metód vyučovania vybraného učebného odboru,
 • modernizáciou informačno-komunikačného vybavenia školy,

v úzkej koordinácii s expertmi z radu zamestnávateľov modernizácia učebných textov odrážajúcich aktuálne potreby trhu práce.

 

 

Cieľová skupina

Študenti a pedagogickí pracovníci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera.

 

Aktivity projektu

 

1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na rozvoj odborných kompetencií.

Cieľom aktivity je vzdelávanie pedagógov a rozširovanie ich odborných kľúčových kompetencií potrebných na úspešnú modernizáciu vyučovacieho procesu.

1. Školenia zamerané na rozvoj IKT zručností

 

P.č.

Názov vzdelávania

1.

Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese a tvorba interaktívnych výukových materiálov

2.

Práca so softvérom Sadovnícka tvorba

3.

Školenie na prácu s najnovšími informačno-komunikačnými

technológiami a ich využívanie pri vyučovaní

4.

Školenie Autodesk Revit

5.

Školenie MS Excel vo vyučovacom procese

6.

Školenie MS Word, Power Point vo vyučovacom procese

 

2. Školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností

 

2.1 Inovácia študijného programu staviteľstvo s ohľadom na potreby zamestnávateľov

Cieľom aktivity je inovácia učebných materiálov študijného programu staviteľstvo vrátane modernizácie informačno – komunikačnej techniky a prostredníctvom toho rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie zohľadňujúce aktuálne potreby trhu práce.

 

Učebné texty

 

P.č.

Predmet

Ročník

Vyučovací jazyk

Počet strán

1.

Pozemné staviteľstvo

1.

slovenský

80

2.

Pozemné staviteľstvo

2.

slovenský

80

3.

Pozemné staviteľstvo

3.

slovenský

80

4.

Pozemné staviteľstvo

1.

maďarský

80

5.

Pozemné staviteľstvo

2.

maďarský

80

6.

Pozemné staviteľstvo

3.

maďarský

80

7.

Stavebné materiály

1.

maďarský

120

8.

Stavebné stroje

1.

maďarský

50

9.

Stavebné stroje

2.

slovenský

50

10.

Stavebné konštrukcie

3.

slovenský

80

11.

Stavebné konštrukcie

4.

slovenský

100

12.

Stavebná mechanika

2.

maďarský

60

13.

Stavebná mechanika

3.

maďarský

60

14.

Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

4.

slovenský

50

15.

Záhradné stavby

4.

slovenský

50

16.

Záhradná a krajinná tvorba

3-4.

slovenský

50

 

Prezentácie

 

P.č.

Predmet

Ročník

Počet

1.

Pozemné staviteľstvo

1.

5

2.

Pozemné staviteľstvo

2.

8

3.

Pozemné staviteľstvo

3.

15

4.

Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

4.

5

5.

Záhradné stavby

4.

5

 

Interaktívne cvičenia

 

P.č.

Predmet

Ročník

Počet

1.

Pozemné staviteľstvo

1.

23

2.

Pozemné staviteľstvo

2.

23

3.

Pozemné staviteľstvo

3.

18

4.

Stavebné materiály

1.

23

5.

Stavebné stroje

1-2.

23

6.

Stavebné konštrukcie

3-4.

18

7.

Stavebná mechanika

2-3.

23

8.

Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

4.

15

9.

Záhradné stavby

4.

15

10.

Záhradná a krajinná tvorba

3-4.

15

 

Videosekvencie

 

P.č.

Predmet

Ročník

Počet

1.

Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

4.

4

2.

Záhradné stavby

4.

2

3.

Záhradná a krajinná tvorba

3-4.

4

 

 

2.Inovácia didaktických pomôcok rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

2.1 Nákup nových didaktických pomôcok

P.č.

Názov

Množstvo

Suma

1.

PC zostava

32 ks

31 680,00 €

2.

Farebná tlačiareň

3 ks

4 770,00 €

3.

Plotter

3 ks

5 070,00 €

4.

Notebook

7 ks

5 950,00 €

5.

USB kľúč 16 GB

7 ks

175,00 €

6.

Digitálny fotoaparát

1 ks

490,00 €

7.

Softvér Sadovnícka tvorba

1 ks

1 590,00 €

8.

Aplikačný softvér

39 ks

9 750,00 €

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
  B. Němcovej 1
  984 15 Lučenec
 • (+421) 47 43 21072
  (+421) 47 43 33200
  (+421) 915 818 562

Fotogaléria