• Tvorba a inovácia učebných predmetov odboru Staviteľstvo

    •  

     Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera –
     Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec

      

     realizuje projekt

      

     „Tvorba a inovácia učebných predmetov odboru Staviteľstvo“

      

      

     Projekt je súčasťou: Operačného programu - Vzdelávanie

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Trvanie projektu: 11/2012 – 10/2014

     ITMS kód projektu: 26110130511

     Celkové oprávnené výdavky: 235.405,50 €

     Z toho 5% spolufinancovanie: 11.770,27 €

      

      

     Hlavným cieľom projektu je inovácia obsahu a metód vyučovania v odbore 3650 M staviteľstvo, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Inováciou obsahu a metód vyučovania  odboru 3650 M STAVITEĽSTVO podporíme u žiakov rozvoj odborných zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce.

      

     Pedagogickí zamestnanci, stavební inžinieri a odborná asistentka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod dohľadom troch expertov z praxe (aktívnych stavebných inžinierov) vypracujú do októbra 2014 učebné texty a vytvoria podklady na prezentácie, videosekvencie a interaktívne cvičenia, ktoré budú prispôsobené súčasným trendom a požiadavkám zamestnávateľov. Externí programátori z podkladov vytvoria samotné prezentácie, interaktívne cvičenia a videozáznamy. Aj touto formou sa zatraktívni vyučovací proces odboru STV, klasické vyučovanie sa obohatí o nové zážitky a tradičná škola sa premení na modernú.

      

     Pevne veríme, že napísanie doteraz chýbajúcich, resp. zastaralých učebných textov v slovenskom či maďarskom jazyku, vytvorenie interaktívnych učebných materiálov jednoznačne prispeje k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov dynamicky a neustále sa rozvíjajúceho odboru staviteľstvo.

      

     Strategický cieľ projektu

     Inovácia obsahu a metód vyučovania študijného odboru staviteľstvo..

     Modernizácia vyučovacieho procesu je prvým krokom k zvýšeniu flexibility uplatnenia žiakov na trhu práce a zvýšeniu efektívnosti využívania ľudského kapitálu, čím sa zvyšuje dlhodobá konkurencieschopnosť SR.

      

     Väzba na príslušné ciele výzvy

     Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

     Inováciou obsahu a metód vyučovania učebného odboru staviteľstvo podporíme u žiakov rozvoj odborných zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce.

     Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

     Vyškolením pedagogických zamestnancov školy budeme mať k dispozícii kvalitne vyškolených odborníkov, ktorí sú  potrební pre inováciu vyučovacieho procesu.

      

     Špecifické ciele projektu

     Vzdelávať pedagógov s ohľadom na rozvoj odborných kompetencií.

     Inovovať študijný program staviteľstvo s ohľadom na potreby zamestnávateľov.

      

     Väzba na strategický cieľ projektu

     Špecifické ciele prispejú k naplneniu strategického cieľa prostredníctvom:

     • odborne vyškolených pedagogických zamestnancov školy,
     • inováciou obsahu a metód vyučovania vybraného učebného odboru,
     • modernizáciou informačno-komunikačného vybavenia školy,

     v úzkej koordinácii s expertmi z radu zamestnávateľov modernizácia učebných textov odrážajúcich aktuálne potreby trhu práce.

      

      

     Cieľová skupina

     Študenti a pedagogickí pracovníci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera.

      

     Aktivity projektu

      

     1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na rozvoj odborných kompetencií.

     Cieľom aktivity je vzdelávanie pedagógov a rozširovanie ich odborných kľúčových kompetencií potrebných na úspešnú modernizáciu vyučovacieho procesu.

     1. Školenia zamerané na rozvoj IKT zručností

      

     P.č.

     Názov vzdelávania

     1.

     Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese a tvorba interaktívnych výukových materiálov

     2.

     Práca so softvérom Sadovnícka tvorba

     3.

     Školenie na prácu s najnovšími informačno-komunikačnými

     technológiami a ich využívanie pri vyučovaní

     4.

     Školenie Autodesk Revit

     5.

     Školenie MS Excel vo vyučovacom procese

     6.

     Školenie MS Word, Power Point vo vyučovacom procese

      

     2. Školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností

      

     2.1 Inovácia študijného programu staviteľstvo s ohľadom na potreby zamestnávateľov

     Cieľom aktivity je inovácia učebných materiálov študijného programu staviteľstvo vrátane modernizácie informačno – komunikačnej techniky a prostredníctvom toho rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie zohľadňujúce aktuálne potreby trhu práce.

      

     Učebné texty

      

     P.č.

     Predmet

     Ročník

     Vyučovací jazyk

     Počet strán

     1.

     Pozemné staviteľstvo

     1.

     slovenský

     80

     2.

     Pozemné staviteľstvo

     2.

     slovenský

     80

     3.

     Pozemné staviteľstvo

     3.

     slovenský

     80

     4.

     Pozemné staviteľstvo

     1.

     maďarský

     80

     5.

     Pozemné staviteľstvo

     2.

     maďarský

     80

     6.

     Pozemné staviteľstvo

     3.

     maďarský

     80

     7.

     Stavebné materiály

     1.

     maďarský

     120

     8.

     Stavebné stroje

     1.

     maďarský

     50

     9.

     Stavebné stroje

     2.

     slovenský

     50

     10.

     Stavebné konštrukcie

     3.

     slovenský

     80

     11.

     Stavebné konštrukcie

     4.

     slovenský

     100

     12.

     Stavebná mechanika

     2.

     maďarský

     60

     13.

     Stavebná mechanika

     3.

     maďarský

     60

     14.

     Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

     4.

     slovenský

     50

     15.

     Záhradné stavby

     4.

     slovenský

     50

     16.

     Záhradná a krajinná tvorba

     3-4.

     slovenský

     50

      

     Prezentácie

      

     P.č.

     Predmet

     Ročník

     Počet

     1.

     Pozemné staviteľstvo

     1.

     5

     2.

     Pozemné staviteľstvo

     2.

     8

     3.

     Pozemné staviteľstvo

     3.

     15

     4.

     Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

     4.

     5

     5.

     Záhradné stavby

     4.

     5

      

     Interaktívne cvičenia

      

     P.č.

     Predmet

     Ročník

     Počet

     1.

     Pozemné staviteľstvo

     1.

     23

     2.

     Pozemné staviteľstvo

     2.

     23

     3.

     Pozemné staviteľstvo

     3.

     18

     4.

     Stavebné materiály

     1.

     23

     5.

     Stavebné stroje

     1-2.

     23

     6.

     Stavebné konštrukcie

     3-4.

     18

     7.

     Stavebná mechanika

     2-3.

     23

     8.

     Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

     4.

     15

     9.

     Záhradné stavby

     4.

     15

     10.

     Záhradná a krajinná tvorba

     3-4.

     15

      

     Videosekvencie

      

     P.č.

     Predmet

     Ročník

     Počet

     1.

     Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

     4.

     4

     2.

     Záhradné stavby

     4.

     2

     3.

     Záhradná a krajinná tvorba

     3-4.

     4

      

      

     2.Inovácia didaktických pomôcok rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

     2.1 Nákup nových didaktických pomôcok

     P.č.

     Názov

     Množstvo

     Suma

     1.

     PC zostava

     32 ks

     31 680,00 €

     2.

     Farebná tlačiareň

     3 ks

     4 770,00 €

     3.

     Plotter

     3 ks

     5 070,00 €

     4.

     Notebook

     7 ks

     5 950,00 €

     5.

     USB kľúč 16 GB

     7 ks

     175,00 €

     6.

     Digitálny fotoaparát

     1 ks

     490,00 €

     7.

     Softvér Sadovnícka tvorba

     1 ks

     1 590,00 €

     8.

     Aplikačný softvér

     39 ks

     9 750,00 €