• MaturitA 2019

                        Organizáciu maturitných skúšok (MS) v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. (o ukončovaní štúdia na stredných školách) v znení 209/2011 Z.z.

                        Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy sú

                        a) slovenský jazyk a literatúra,

                        b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

                        c) teoretická časť odbornej zložky,

                        d) praktická časť odbornej zložky.

                        Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov podľa § 12 vyhlášky 318/2008, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky alebo len internej časti maturitnej skúšky. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

      

                        Maturitná skúška z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky sa skladá z dvoch častí, a to externej časti a internej časti. Predmety, ktoré majú externú časť a budú administrované v školskom roku 2018/2019 na našej škole sú: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika. Interná časť sa skladá z písomnej i ústnej formy.

                        Naša škola má kód: 664013. Tento kód sa bude používať počas celej administrácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a generálnej skúšky. Dobre si ho zapamätajte!

                        Aby externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky mala úspešný a regulérny priebeh, prosím všetkých žiakov našej školy o dodržanie pokynov administrátorov jednotlivých častí maturitnej skúšky. Ďalej Vás všetkých prosím o preštudovanie týchto materiálov, hlavne „Pokynov pre žiakov“, kópie vzorov vyplneného odpoveďového hárka, „Pokynov na vypĺňanie odpoveďových hárkov“, a v neposlednom rade menného zoznamu žiakov. 01. marca 2018 cez 2. vyučovaciu hodinu Vás školský koordinátor maturitnej skúšky navštívi v triede a presvedčí sa o Vašej informovanosti. Všetky otázky a nejasnosti budete mať možnosť s ním vydiskutovať.

                        Aj keď úvodné pokyny začnú o 09:30 hod. (resp. 9:15), prosím všetkých žiakov, aby sa dostavili do školy slušne oblečení najneskôr cca na 9:15 (9:05), pretože si ešte budú musieť nájsť aj miestnosť, kde bude prebiehať administrácia z jednotlivých častí maturitnej skúšky. Zoznam žiakov podľa skupín a miestností sa nesmie zverejniť skôr, ako v ranných hodinách príslušného dňa. Preto je dôležité prísť včas do školy!

      

                        Mobilné telefóny si nezabudnite vypnúť pred začiatkom úvodných pokynov, aby nevznikli podozrenia neregulérneho prístupu z Vašej strany, čo môže mať za následky aj vylúčenie z celej maturitnej skúšky. Vylúčiť Vás môže predseda predmetovej maturitnej komisie aj za neslušné, nevhodné správanie. Preto Vás ešte raz prosím o dodržiavanie všetkých pokynov!

     Viac informácií o maturitnej skúške nájdete tu.