Navigácia

MS 2017

Základné informácie o maturitných skúškach

 

Ak si chcete zopakovať informácie, ktoré odzneli 23. februára 2017, keď som vás, milí maturanti informoval o maturitných skúškach, o priebehu externej časti a písomnej formy internej časti, o úspešnosti a mnohých iných dôležitých faktoch o maturitných skúškach (nielen pre rok 2016), tak si pozrite prezentáciu znova:

Maturita_2017

 

Najzákladnejšie informácie sú ale nasledovné:

Organizáciu maturitných skúšok (MS) v školskom roku 2015/2016 upravuje  zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. (o ukončovaní štúdia na stredných školách) v znení 209/2011 Z.z.

 

Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

c) teoretická časť odbornej zložky,

d) praktická časť odbornej zložky.

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov podľa § 12 vyhlášky 318/2008, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky alebo len internej časti maturitnej skúšky. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky sa skladá z dvoch častí, a to externej časti a internej časti. Predmety, ktoré majú externú časť a budú administrované v školskom roku 2016/2017 na našej škole sú: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk a matematika. Interná časť sa skladá z písomnej i ústnej formy.

Naša škola má kód: 664013. Tento kód sa bude používať počas celej administrácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a generálnej skúšky. Dobre si ho zapamätajte!

Aby externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky mala úspešný a regulérny priebeh, prosím všetkých žiakov našej školy o dodržanie pokynov administrátorov jednotlivých častí maturitnej skúšky. Ďalej Vás všetkých prosím o preštudovanie týchto materiálov, hlavne „Pokynov pre žiakov“, kópie vzorov vyplneného odpoveďového hárka, „Pokynov na vypĺňanie odpoveďových hárkov“, a v neposlednom rade menného zoznamu žiakov. Všetky otázky a nejasnosti možete vydiskutovať s koordinátorom maturitných skúšok (Csaba Bóna).

Aj keď úvodné pokyny začnú o 09:30 hod. (resp. 9:15), prosím všetkých žiakov, aby sa dostavili do školy slušne oblečení najneskôr cca na 9:15 (9:05), pretože si ešte budú musieť nájsť aj miestnosť, kde bude prebiehať administrácia z jednotlivých častí maturitnej skúšky. Zoznam žiakov podľa skupín a miestností sa nesmie zverejniť skôr, ako v ranných hodinách príslušného dňa. Preto je dôležité prísť včas do školy!

Mobilné telefóny si nezabudnite vypnúť pred začiatkom úvodných pokynov, aby nevznikli podozrenia neregulérneho prístupu z Vašej strany, čo môže mať za následky aj vylúčenie z celej maturitnej skúšky. Vylúčiť Vás môže predseda predmetovej maturitnej komisie aj za neslušné, nevhodné správanie. Preto Vás ešte raz prosím o dodržiavanie všetkých pokynov!

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
    B. Němcovej 1
    984 15 Lučenec
  • (+421) 47 43 21072
    (+421) 47 43 33200
    (+421) 915 818 562

Fotogaléria