Navigácia

Moderná škola - brány k vzdelaniu otvorené Výzvy Pracovné stretnutia Aktuality Výsledky projektu

Projekt ESF-GKK

Moderná škola - brány k vzdelaniu otvorené

 

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera –
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec

 

realizuje projekt

 

„MODERNÁ ŠKOLA – BRÁNY K VZDELANIU OTVORENÉ“

 

 

Projekt je súčasťou: Operačného programu - Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Trvanie projektu: 09/2010 – 08/2012

ITMS kód projektu: 26110130319

Celkové oprávnené výdavky: 265.439,94 €

Z toho 5% spolufinancovanie: 13.272,- €

 

 

Cieľom projektu je modernizácia vyučovacieho procesu v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster (GKK).

Pedagogickí zamestnanci a externí inžinieri geodézie, ktorí už dlhšiu dobu spolupracujú so školou, vypracujú do augusta 2012 učebné texty a vytvoria pracovné listy, ktoré budú prispôsobené súčasným trendom a požiadavkám zamestnávateľov. Externí programátori v spolupráci s inžiniermi geodézie vytvoria interaktívny portál s prezentáciami, interaktívnymi cvičeniami a videozáznamami. Aj touto formou sa zatraktívni vyučovací proces odboru GKK, klasické vyučovanie sa obohatí o nové zážitky a tradičná škola sa premení na modernú.

 

Pevne veríme, že napísanie doteraz chýbajúcich, resp. zastaralých učebných textov, vytvorenie pracovných listov a interaktívneho portálu jednoznačne prispeje k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov dynamicky a neustále sa rozvíjajúceho odboru geodézie, kartografie a katastra.

 

Strategický cieľ projektu

Modernizácia vzdelávania na Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

Modernizácia vyučovacieho procesu je prvým krokom k zvýšeniu flexibility uplatnenia žiakov na trhu práce a zvýšeniu efektívnosti využívania ľudského kapitálu, čím sa zvyšuje dlhodobá konkurencieschopnosť SR.

 

Väzba na príslušné ciele výzvy

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Zabezpečenie obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

 

Špecifické ciele projektu

Inovácia obsahu,  foriem a metód vyučovacieho procesu v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster.

Inovácia didaktických pomôcok rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

 

Väzba na strategický cieľ projektu

Vytvorenie takých podmienok, pomocou ktorých odborná výučba svojou štruktúrou napĺňala sledovanie trendov v geoinformatike, čím by lepšie vytvárala priestor pre realizáciu absolventov aj  v novovznikajúcom segmente na trhu práce, a v neposlednom rade aj na plnohodnotnú prípravu pre pokračovanie v štúdiu na VŠ so zameraním na geodéziu a geoinformatiku.

 

Cieľová skupina

Študenti a pedagogickí pracovníci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera.

 

Aktivity projektu

1.Inovácia obsahu,  foriem a metód vyučovacieho procesu v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster.

1.1 Tvorba uč. textov a prac. listov – inovácia obsahu štud. odboru geodézia, kartografia a kataster

P.č.

Názov

Typ

Počet strán

1.

Geodézia 1

učebný text

100

2.

Geodézia 2

učebný text

100

3.

Geodetické výpočty - sprievodca PC spracovaním

učebný text

150

4.

Geodetické výpočty

učebný text

120

5.

Mapovanie

učebný text

150

6.

Pozemkové právo

učebný text

100

7.

Aktualizácia geodetických informácií

učebný text

80

8.

3D modelovanie

učebný text

50

9.

Kartografia

učebný text

80

10.

Fotogrametria

učebný text

100

11.

Diaľkový prieskum Zeme

učebný text

50

12.

Geografické informačné systémy 1

učebný text

100

13.

Geografické informačné systémy 2

učebný text

100

14.

Geodézia v staviteľstve

učebný text

50

15.

Kataster pre geoinformatikov

učebný text

80

16.

Základy geografie a geológie

učebný text

80

17.

Fyzická geografia

učebný text

100

18.

Počítačom podporované kreslenie

učebný text

150

19.

Databázy

učebný text

100

20.

Multimédiá

učebný text

70

21.

Geoinformatická tvorba

učebný text

30

22.

Automatizácia zobrazovacích prác

pracovné listy

30

23.

Kartografické rysovanie

pracovné listy

10

24.

3D modelovanie

pracovné listy

10

25.

Geoinformatická tvorba

pracovné listy

20

 

1.2 Tvorba interaktívneho portálu pre študijný odbor geodézia, kartografia a kataster

P.č.

Prezentácie

Počet tém

1.

Geodézia

20

2.

Geografické informačné systémy

10

3.

Mapovanie

10

4.

Pozemkové právo

10

5.

Aktualizácia geodetických informácií

8

6.

Kartografia

10

7.

Fotogrametria

10

8.

Diaľkový prieskum Zeme

10

9.

Geodézia v staviteľstve

18

10.

Fyzická geografia

10

 

P.č.

Interaktívne cvičenia

Počet

1.

Geodézia

20

2.

Geografické informačné systémy

10

3.

Mapovanie

10

4.

Pozemkové právo

10

5.

Aktualizácia geodetických informácií

8

6.

Kartografia

10

7.

Fotogrametria

10

8.

Diaľkový prieskum Zeme

10

9.

Geodézia v staviteľstve

18

10.

Fyzická geografia

10

 

P.č.

Videozáznamy

Počet

Počet minút na prezentáciu

1.

Geodézia

20

5

2.

Mapovanie

5

3

3.

Aktualizácia geodetických informácií

5

3

4.

Prax

24

10

5.

3D modelovanie

3

5

6.

Kartografia

5

5

7.

Fotogrametria

6

5

8.

Geografické informačné systémy

4

5

9.

Fyzická geografia

5

5

 

1.3 Školenia učiteľov

P.č.

Téma školenia

Počet hodín

1.

GPS – meranie a spracovanie dát v režime RTK a s postprocessingom

10

2.

Meranie a vytyčovanie totálnymi stanicami, mer. v bezhranolovom režime

10

3.

3D modelovanie a animácie v CAD prostredí

15

4.

3D scanovanie a spracovanie mračna bodov

25

5.

Fotogrametrické snímkovanie a použitie leteckej snímky v digit. prostredí

10

6.

Tvorba webových stránok

20

7.

Správa a analýza dát v GIS prostredí

20

8.

Výškové meranie v digitálnom prostredí

10

9.

Úvod do ArcGis

30

10.

Hromadné spracovanie dát pre geodetické siete a podrobné meranie

10

11.

Digitálny kataster  - správa, evidencia, zmeny

10

12.

Práca s vytvoreným interaktívnym portálom

60

 

2.Inovácia didaktických pomôcok rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

2.1 Nákup nových didaktických pomôcok

P.č.

Názov

Množstvo

Suma

1.

PC

15 ks

12 000,00 €

2.

Aplikačný softvér

15 ks

1 800,00 €

3.

Kopírovacie zariadenie

1 ks

200,00 €

4.

USB kľúč

10 ks

150,00 €

5.

Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie

1 ks

300,00 €

6.

ArcEditor Concurrent Use LabKit Pak

25 ks

2 250,00 €

7.

Dataprojektor

10 ks

7 000,00 €

8.

3D Analyst Concurrent Use LabKit Pak

25 ks

875,00 €

9.

Survey Analyst Concurrent Use LabKit Pak

25 ks

875,00 €

10.

Interaktívna tabuľa

1 ks

1 200,00 €

11.

Zeno15 GIS GPS WinCE prijímač s inštalovaným štandardným programovým vy bavením GLONASS Option

1 ks

1 651,72 €

12.

DataInteroperability Concurrent Use LabKit Pak

25 ks

875,00 €

13.

Totálna stanica FlexLine TS06 Ultra so zabudovaným GSD04 komunikačným krytom

1 ks

1 695,75 €

14.

CS15 rádiový GPS WinCE ovládač s dotykovým displejom, zabudovanou bezdrôtovou technológiou prenosu údajov cez Bluetooth

1 ks

1 689,80 €

15.

MS1 USB Memory stick pamäťová karta, 1GB

1 ks

725,90 €

16.

CBC01 Lemo konektor

1 ks

749,70 €

17.

MSD1000 SD pamäťová karta, 1GB

1 ks

531,06 €

18.

GEV189 USB - LEMO prepojovací kábel s inštalačným CD

1 ks

365,33 €

19.

GEB212 interná batéria, Lion, 7,4V/2,6 Ah

1 ks

998,40 €

20.

GEB211 interná batéria, Lion, nabíjateľná

1 ks

894,88 €

21.

GKL211 nabíjačka interných batérií, kábel do autozapaľovača

1 ks

321,30 €

22.

GKL221 nabíjačka profesionálna inteligentná pre všetky typy batérií

1 ks

845,97 €

23.

GDI221 adaptér k nabíjačke GKL221 pre nabíjanie batérií GEB211,GEB221 a GEB212

1 ks

452,20 €

24.

GEV234 prepojovací Lemo-USB kábel, dĺžka 1,65m

1 ks

547,70 €

25.

GEV237 prepojovací Lemo-USB kábel k CS a GS, dĺžka 1,65m

1 ks

444,98 €

26.

Prepojovací kábel

1 ks

249,90 €

27.

GEV223 dátový prenosový kábel

1 ks

113,05 €

28.

Geo Office štandardné krabicové programové vybavenie na spracovanie údajov z geodetických, meraní s plným a neobmedzeným prevodom práv na užívateľa, na CD nosiči

1 ks

761,60 €

29.

ArcGIS Advamced štandardné krabicové programové vybavenie na spracovanie údajov z geodetických, meraní s plným a neobmedzeným prevodom práv na užívateľa, na USB nosiči

1 ks

1 176,71 €

30.

FlexOffice štandardné krabicové programové vybavenie na spracovanie údajov z geodetických meraní s plným a neobmedzeným prevodom práv na užívateľa, na CD nosiči

1 ks

397,10 €

31.

B2100 mobilný GPRS modem so zabudovanou bezdrôtovou Bluetooth technológiou prenosu údajov

1 ks

232,05 €

32.

SLG1 5-pásmový GSM/GPRS UMTS modul

1 ks

1 032,92 €

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
    B. Němcovej 1
    984 15 Lučenec
  • (+421) 47 43 21072
    (+421) 47 43 33200
    (+421) 915 818 562

Fotogaléria