• Moderná škola - brány k vzdelaniu otvorené

    •  

     Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera –
     Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec

      

     realizuje projekt

      

     „MODERNÁ ŠKOLA – BRÁNY K VZDELANIU OTVORENÉ“

      

      

     Projekt je súčasťou: Operačného programu - Vzdelávanie

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Trvanie projektu: 09/2010 – 08/2012

     ITMS kód projektu: 26110130319

     Celkové oprávnené výdavky: 265.439,94 €

     Z toho 5% spolufinancovanie: 13.272,- €

      

      

     Cieľom projektu je modernizácia vyučovacieho procesu v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster (GKK).

     Pedagogickí zamestnanci a externí inžinieri geodézie, ktorí už dlhšiu dobu spolupracujú so školou, vypracujú do augusta 2012 učebné texty a vytvoria pracovné listy, ktoré budú prispôsobené súčasným trendom a požiadavkám zamestnávateľov. Externí programátori v spolupráci s inžiniermi geodézie vytvoria interaktívny portál s prezentáciami, interaktívnymi cvičeniami a videozáznamami. Aj touto formou sa zatraktívni vyučovací proces odboru GKK, klasické vyučovanie sa obohatí o nové zážitky a tradičná škola sa premení na modernú.

      

     Pevne veríme, že napísanie doteraz chýbajúcich, resp. zastaralých učebných textov, vytvorenie pracovných listov a interaktívneho portálu jednoznačne prispeje k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov dynamicky a neustále sa rozvíjajúceho odboru geodézie, kartografie a katastra.

      

     Strategický cieľ projektu

     Modernizácia vzdelávania na Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

     Modernizácia vyučovacieho procesu je prvým krokom k zvýšeniu flexibility uplatnenia žiakov na trhu práce a zvýšeniu efektívnosti využívania ľudského kapitálu, čím sa zvyšuje dlhodobá konkurencieschopnosť SR.

      

     Väzba na príslušné ciele výzvy

     Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

     Zabezpečenie obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

      

     Špecifické ciele projektu

     Inovácia obsahu,  foriem a metód vyučovacieho procesu v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster.

     Inovácia didaktických pomôcok rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

      

     Väzba na strategický cieľ projektu

     Vytvorenie takých podmienok, pomocou ktorých odborná výučba svojou štruktúrou napĺňala sledovanie trendov v geoinformatike, čím by lepšie vytvárala priestor pre realizáciu absolventov aj  v novovznikajúcom segmente na trhu práce, a v neposlednom rade aj na plnohodnotnú prípravu pre pokračovanie v štúdiu na VŠ so zameraním na geodéziu a geoinformatiku.

      

     Cieľová skupina

     Študenti a pedagogickí pracovníci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera.

      

     Aktivity projektu

     1.Inovácia obsahu,  foriem a metód vyučovacieho procesu v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster.

     1.1 Tvorba uč. textov a prac. listov – inovácia obsahu štud. odboru geodézia, kartografia a kataster

     P.č.

     Názov

     Typ

     Počet strán

     1.

     Geodézia 1

     učebný text

     100

     2.

     Geodézia 2

     učebný text

     100

     3.

     Geodetické výpočty - sprievodca PC spracovaním

     učebný text

     150

     4.

     Geodetické výpočty

     učebný text

     120

     5.

     Mapovanie

     učebný text

     150

     6.

     Pozemkové právo

     učebný text

     100

     7.

     Aktualizácia geodetických informácií

     učebný text

     80

     8.

     3D modelovanie

     učebný text

     50

     9.

     Kartografia

     učebný text

     80

     10.

     Fotogrametria

     učebný text

     100

     11.

     Diaľkový prieskum Zeme

     učebný text

     50

     12.

     Geografické informačné systémy 1

     učebný text

     100

     13.

     Geografické informačné systémy 2

     učebný text

     100

     14.

     Geodézia v staviteľstve

     učebný text

     50

     15.

     Kataster pre geoinformatikov

     učebný text

     80

     16.

     Základy geografie a geológie

     učebný text

     80

     17.

     Fyzická geografia

     učebný text

     100

     18.

     Počítačom podporované kreslenie

     učebný text

     150

     19.

     Databázy

     učebný text

     100

     20.

     Multimédiá

     učebný text

     70

     21.

     Geoinformatická tvorba

     učebný text

     30

     22.

     Automatizácia zobrazovacích prác

     pracovné listy

     30

     23.

     Kartografické rysovanie

     pracovné listy

     10

     24.

     3D modelovanie

     pracovné listy

     10

     25.

     Geoinformatická tvorba

     pracovné listy

     20

      

     1.2 Tvorba interaktívneho portálu pre študijný odbor geodézia, kartografia a kataster

     P.č.

     Prezentácie

     Počet tém

     1.

     Geodézia

     20

     2.

     Geografické informačné systémy

     10

     3.

     Mapovanie

     10

     4.

     Pozemkové právo

     10

     5.

     Aktualizácia geodetických informácií

     8

     6.

     Kartografia

     10

     7.

     Fotogrametria

     10

     8.

     Diaľkový prieskum Zeme

     10

     9.

     Geodézia v staviteľstve

     18

     10.

     Fyzická geografia

     10

      

     P.č.

     Interaktívne cvičenia

     Počet

     1.

     Geodézia

     20

     2.

     Geografické informačné systémy

     10

     3.

     Mapovanie

     10

     4.

     Pozemkové právo

     10

     5.

     Aktualizácia geodetických informácií

     8

     6.

     Kartografia

     10

     7.

     Fotogrametria

     10

     8.

     Diaľkový prieskum Zeme

     10

     9.

     Geodézia v staviteľstve

     18

     10.

     Fyzická geografia

     10

      

     P.č.

     Videozáznamy

     Počet

     Počet minút na prezentáciu

     1.

     Geodézia

     20

     5

     2.

     Mapovanie

     5

     3

     3.

     Aktualizácia geodetických informácií

     5

     3

     4.

     Prax

     24

     10

     5.

     3D modelovanie

     3

     5

     6.

     Kartografia

     5

     5

     7.

     Fotogrametria

     6

     5

     8.

     Geografické informačné systémy

     4

     5

     9.

     Fyzická geografia

     5

     5

      

     1.3 Školenia učiteľov

     P.č.

     Téma školenia

     Počet hodín

     1.

     GPS – meranie a spracovanie dát v režime RTK a s postprocessingom

     10

     2.

     Meranie a vytyčovanie totálnymi stanicami, mer. v bezhranolovom režime

     10

     3.

     3D modelovanie a animácie v CAD prostredí

     15

     4.

     3D scanovanie a spracovanie mračna bodov

     25

     5.

     Fotogrametrické snímkovanie a použitie leteckej snímky v digit. prostredí

     10

     6.

     Tvorba webových stránok

     20

     7.

     Správa a analýza dát v GIS prostredí

     20

     8.

     Výškové meranie v digitálnom prostredí

     10

     9.

     Úvod do ArcGis

     30

     10.

     Hromadné spracovanie dát pre geodetické siete a podrobné meranie

     10

     11.

     Digitálny kataster  - správa, evidencia, zmeny

     10

     12.

     Práca s vytvoreným interaktívnym portálom

     60

      

     2.Inovácia didaktických pomôcok rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

     2.1 Nákup nových didaktických pomôcok

     P.č.

     Názov

     Množstvo

     Suma

     1.

     PC

     15 ks

     12 000,00 €

     2.

     Aplikačný softvér

     15 ks

     1 800,00 €

     3.

     Kopírovacie zariadenie

     1 ks

     200,00 €

     4.

     USB kľúč

     10 ks

     150,00 €

     5.

     Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie

     1 ks

     300,00 €

     6.

     ArcEditor Concurrent Use LabKit Pak

     25 ks

     2 250,00 €

     7.

     Dataprojektor

     10 ks

     7 000,00 €

     8.

     3D Analyst Concurrent Use LabKit Pak

     25 ks

     875,00 €

     9.

     Survey Analyst Concurrent Use LabKit Pak

     25 ks

     875,00 €

     10.

     Interaktívna tabuľa

     1 ks

     1 200,00 €

     11.

     Zeno15 GIS GPS WinCE prijímač s inštalovaným štandardným programovým vy bavením GLONASS Option

     1 ks

     1 651,72 €

     12.

     DataInteroperability Concurrent Use LabKit Pak

     25 ks

     875,00 €

     13.

     Totálna stanica FlexLine TS06 Ultra so zabudovaným GSD04 komunikačným krytom

     1 ks

     1 695,75 €

     14.

     CS15 rádiový GPS WinCE ovládač s dotykovým displejom, zabudovanou bezdrôtovou technológiou prenosu údajov cez Bluetooth

     1 ks

     1 689,80 €

     15.

     MS1 USB Memory stick pamäťová karta, 1GB

     1 ks

     725,90 €

     16.

     CBC01 Lemo konektor

     1 ks

     749,70 €

     17.

     MSD1000 SD pamäťová karta, 1GB

     1 ks

     531,06 €

     18.

     GEV189 USB - LEMO prepojovací kábel s inštalačným CD

     1 ks

     365,33 €

     19.

     GEB212 interná batéria, Lion, 7,4V/2,6 Ah

     1 ks

     998,40 €

     20.

     GEB211 interná batéria, Lion, nabíjateľná

     1 ks

     894,88 €

     21.

     GKL211 nabíjačka interných batérií, kábel do autozapaľovača

     1 ks

     321,30 €

     22.

     GKL221 nabíjačka profesionálna inteligentná pre všetky typy batérií

     1 ks

     845,97 €

     23.

     GDI221 adaptér k nabíjačke GKL221 pre nabíjanie batérií GEB211,GEB221 a GEB212

     1 ks

     452,20 €

     24.

     GEV234 prepojovací Lemo-USB kábel, dĺžka 1,65m

     1 ks

     547,70 €

     25.

     GEV237 prepojovací Lemo-USB kábel k CS a GS, dĺžka 1,65m

     1 ks

     444,98 €

     26.

     Prepojovací kábel

     1 ks

     249,90 €

     27.

     GEV223 dátový prenosový kábel

     1 ks

     113,05 €

     28.

     Geo Office štandardné krabicové programové vybavenie na spracovanie údajov z geodetických, meraní s plným a neobmedzeným prevodom práv na užívateľa, na CD nosiči

     1 ks

     761,60 €

     29.

     ArcGIS Advamced štandardné krabicové programové vybavenie na spracovanie údajov z geodetických, meraní s plným a neobmedzeným prevodom práv na užívateľa, na USB nosiči

     1 ks

     1 176,71 €

     30.

     FlexOffice štandardné krabicové programové vybavenie na spracovanie údajov z geodetických meraní s plným a neobmedzeným prevodom práv na užívateľa, na CD nosiči

     1 ks

     397,10 €

     31.

     B2100 mobilný GPRS modem so zabudovanou bezdrôtovou Bluetooth technológiou prenosu údajov

     1 ks

     232,05 €

     32.

     SLG1 5-pásmový GSM/GPRS UMTS modul

     1 ks

     1 032,92 €